Stenóza aorty

Aortální stenóza (AS) je nejčastější chorobou srdeční chlopně a třetí nejčastější formou kardiovaskulárních onemocnění v západním světě po arteriální hypertenzi a koronárním srdečním onemocněním (CHD). To se vyskytuje u 2-7% pacientů starších 65 let.

AU je onemocnění, které pomalu postupuje, nemusí vykazovat žádné příznaky po dlouhou dobu, ale nakonec dochází k rychlému klinickému zhoršení a po nástupu příznaků je mortalita pacientů velmi vysoká.

Etiologie a patofyziologie aortální stenózy

Degenerativní léze normální trikuspidální aortální chlopně (AK), která vede k kalcifikaci, je nejčastější příčinou AS u dospělých (80% všech případů AS v USA a Evropě). Nemoc se klinicky projevuje především ve věku více než 60 let. Předpokládalo se, že se jedná o degenerativní lézi, jejíž příčinou je, že se ventily ventilu opotřebují s věkem, v nich se vyskytují mikroštěpy a v důsledku toho se hromadí vápník. Nyní však převládá názor, že jde o zánětlivé onemocnění, které má mnoho podobností s aterosklerózou. Na jednom konci spektra kalcifikace AK - skleróza AK, která je definována jako zhrubnutí ventilů bez známky zřejmé obstrukce krevního oběhu, a na druhé straně výrazné kalcifikace ventilu s těžkým AS.

Vrozený bicuspid AK je druhý nejčastější. Tato patologie se častěji objevuje u mužů a v typických případech se symptomy objevují dříve (ve věku 50-60 let). AU se klinicky projevuje dříve, protože strukturálně bicuspid AK způsobuje významné poškození průtoku krve.

Rheumatická srdeční choroba byla historicky důležitou příčinou AS, ale nyní, v důsledku včasného předepisování léčby ve vyspělých zemích, se nemoci reumatické chlopně často vyskytují; nicméně v rozvojových zemích je reumatické onemocnění významnou příčinou AS. Je důležité poznamenat, že pacienti s revmatickým AS mají téměř vždy charakteristické revmatické mitrální chlopně. Vývoj AS může být také urychlen u pacientů s chronickým onemocněním ledvin, Pagetovou chorobou po ozáření i v přítomnosti familiární homozygotní hypercholesterolemií.

Se zvýšenou závažností AU se zvyšuje zátěž na levou komoru (LV) a dochází k kompenzační hypertrofii myokardu. V určitých fázích umožňuje tento adaptivní mechanismus normální funkci LV, a to navzdory přítomnosti obstrukce k prokrvení AK. Když se však dosáhne určitého stupně stenózy, adaptivní mechanismus se stává neudržitelným a začne růst end-diastolický tlak v LV. Dále se začne snižovat systolická funkce LV a dochází k její dilataci.

Symptomy aortální stenózy

Klasické příznaky AS jsou: angina pectoris, mdloby a srdeční selhání a bez léčby jsou spojeny s vysokou mortalitou (50% po 5, 3 a 2 letech).

První projev AU - přítomnost systolického hluku během auskultace. Podle povahy hluku je růstové a dekresentní a je lépe posloucháno v druhém interkostálním prostoru napravo od hrudní kosti a přenášeno do karotid. Jak AS postupuje, hluk se stává velmi hlasitým, vrchol hluku se posune na pozdější fáze systolu a puls na karotidě je parvus a tardus. U pacientů s obzvláště kritickým AS může být intenzita šumu snížena snižováním systolické funkce LV.

Diagnostika aortální stenózy

U více než 90% pacientů s AS je elektrokardiogram patologický, kdy se hypertrofie hypertenze převážně projevuje příznaky systolického přetížení. Při standardní radiografii hrudních orgánů je někdy možné detekovat kalcifikace v projekci AK, kardiomegalie v pozdních stádiích onemocnění, stejně jako aneuryzma vzestupné aorty.

Transthorakická echokardiografie je považována za nejlepší diagnostický nástroj pro diagnostiku AS a následné sledování těchto pacientů. Pouze v případech, kdy transtorakální echokardiografie nedokáže získat dostatečný obraz pro diagnózu, jsou pacienti posláni k srdeční katetrizaci nebo transesofageální echokardiografii. Můžete také potvrdit diagnostiku a charakterizovat AK podrobněji pomocí počítačového a magnetického rezonančního zobrazování.

Echokardiografické vyšetření aortální stenózy.

Úkolem echokardiografické studie pro chorobu AK je stanovení diagnózy, kvantifikace závažnosti poškození ventilu a také vyhodnocení funkce LV. Hodnocení funkce LV je důležité, protože tento indikátor má prognostickou hodnotu a hraje důležitou roli při výběru taktické léčby taktiky. Kromě toho snížená systolická funkce LV mění poměr mezi tlakovým gradientem přes ventil a oblastí AK, což snižuje kvantifikaci závažnosti poškození ventilu. Dalšími souvisejícími faktory, které jsou nutně vyhodnoceny u pacienta s AK onemocněním, je přítomnost a rozsah dilatace proximální aorty, přítomnost souběžného onemocnění mitrální chlopně, stanovení tlaku v plicní tepně a identifikace souběžného onemocnění koronární arterie.

Vysoce kvalitní diagnóza AU nastane při dvourozměrné echokardiografické studii. Při pozorování otevření a zavření AK v systole a diastole můžete s jistotou určit přítomnost nebo nepřítomnost chlopňové stenózy. U subjektů s normálním ventilem vypadají klapky AK tenké a jemné a někdy je obtížné je vizualizovat. Chcete-li zjistit počet ventilů a zda existuje sloučení jedné nebo více komise, použijte sekci podél krátké osy na úrovni ventilů AK. Pokud jsou klapky AK obtížné vizualizovat, je to nepřímý důkaz, že ventil je morfologicky normální.

Při získání krytu střídavého ventilu dochází k zesílení a jejich pohyb je omezen. Poloha ventilů během systoly již není rovnoběžná se stěnami aorty a často je vidět, že okraje ventilů směřují ke středu aorty. V těžkých případech nemusí být pohyb ventilů vůbec a anatomie může být natolik zkreslená, že identifikace jednotlivých ventilů není možná.

Dopplerovské posouzení aortální stenózy.

Toto posouzení AU začíná stanovením maximální rychlosti průtoku krve přes stenotickou ventil. A na základě této maximální rychlosti pomocí zjednodušené Bernoulliovy rovnice určete vrcholový (maximální) tlakový gradient ventilu. Vzhledem k tomu, že rychlost průtoku krve přes stenotickou ventil je vysoká, je pro vyhodnocování stenotické chlopně používána kontinuální dopplerografie. Tvar výsledné křivky Dopplerovské rychlosti pomáhá rozlišovat na jaké úrovni je překážka, stejně jako závažnost obstrukce ventilu. V případě silné chlopně stenózy se vrchol rychlosti posune do pozdějších systolických fází a tvar Dopplerovy křivky se zvětšuje. U svalové chlopně plic nebo středního stupně je špičková rychlost dosažena v časných fázích systoly a křivka Dopplerovské rychlosti má trojúhelníkový tvar.

Kritéria závažnosti aortální stenózy

U normálního dospělého člověka je oblast AK 3-4 cm 2. K tomu, aby se AS stalo klinicky významným, by oblast AK měla být snížena asi o 4krát, tj. 0,75-1 cm2.

V doporučeních American Heart Association / American College of Cardiology / navržených parametrů, které umožňují provádět gradáci AU. Poměr plochy AK a závažnosti stenózy může ovlivnit velikost pacienta. Například AC s plochou AC 0,9 ​​cm2 může být pro velký pacienta rozhodující, ale jeho závažnost může být mírná, pokud je osoba malá. Dále zjistí, zda AS způsobuje příznaky, které jsou při výběru strategie léčby velmi důležitým faktorem.

Přirozený průběh a progrese aortální stenózy.

Přítomnost AS u pacientů starších 65 let, která neměla údaje o onemocnění koronární arterie, byla spojena s 50% zvýšením rizika infarktu myokardu a úmrtí na kardiovaskulární onemocnění po dobu 5 let. Pouze asi 5% dospělých pacientů s AK sklerózou bude postupovat k aortální stenóze. Pokud však pacient již má mírný AS, pak bude s velmi vysokou pravděpodobností v průběhu 5-10 let postupovat do těžkého AS.

Léčba stenózy aorty

Dnes neexistuje jediný lék, u něhož by bylo prokázáno, že zlepšuje přežití u pacientů s AS. Mnoho studií zkoumalo účinnost statinů při zpomalení progrese AS. V několika retrospektivních a nerandomizovaných studiích existuje důkaz, že statiny mohou zpomalit progresi AS, nicméně ve třech velkých studiích nebyl nalezen žádný pozitivní účinek statinů u pacientů se středně závažným AS a těžkou aortální stenózou.

Klíčové faktory, které jsou při výběru okamžiku chirurgického zákroku brány v úvahu, jsou nástup příznaků a funkce LV. Nástup příznaků naznačuje špatnou prognózu a průměrná úmrtnost po 3 letech bez operace je 75%. Chirurgická úmrtnost u pacientů, kteří provádějí izolovanou intervenci na AK, je 2,6%. U osob mladších 70 let je riziko úmrtí během chirurgického zákroku 1,3% a u pacientů ve věku 80-85 let je 30denní úmrtnost nižší než 5%. Pacienti, kteří přežili operaci, mají téměř normální délku života. Prakticky všichni pacienti, včetně těžké kategorie, po operaci, ejekční frakce se zvyšuje a příznaky srdečního selhání zmizí nebo jsou výrazně sníženy.

Po dobu 20 let se pacienti se symptomatickým závažným AS a současně s velmi vysokým chirurgickým rizikem označují balonovou valvuloplastií, což je paliativní postup. Během tohoto postupu se balon zavede na úroveň AK s katétrem a nafoukne se, aby se snížila jeho stenóza. U většiny pacientů dochází po tomto postupu k poklesu symptomů a tlakového gradientu skrze AK, ale tento účinek je dočasný a zlepšení je pozorováno v průměru 6-12 měsíců. Nyní je však frekvence tohoto postupu snížena kvůli vysoké frekvenci raných komplikací a nedostatečnému pozitivnímu účinku na mortalitu.

 • Transcatheterová náhrada aortální chlopně.

Vzhled náhrady katetru aortální chlopně (CHZAK) přinesl revoluci v léčbě pacientů s těžkým AS, kteří jsou vystaveni vysokému riziku operace otevřeného srdce. Nový AK instalovaný na stentu, který je zaveden pomocí katétru. Katetr je vložen do srdce nebo retrográdní přes femorální tepnu nebo předchází přes vrchol srdce po provedení minimální přední a boční torakotomie. Po nafouknutí balónku jsou na místě postižené AK instalovány stent a ventil.

Údaje z několika registrů prokázaly, že CHZAK lze provádět u pacientů s vysokým chirurgickým rizikem a klinické následky se rovnají chirurgické náhradě AK. Nyní se úspěch takové intervence blíží k 95%. Je však třeba poznamenat, že takový postup je doprovázen poměrně vysokou četností komplikací, zejména mrtvice a vaskulárních příhod.

 • Výměna aortální chlopně.

U všech pacientů s těžkým AS, kteří mají indikaci k chirurgickému zákroku a při absenci vysokého rizika provedení otevřené srdeční chirurgie, se doporučuje protéza AK. Volba protézy (mechanická nebo biologická) se provádí individuálně s přihlédnutím k různým souběžným faktorům.

Stenóza aorty

Srdeční vady jsou onemocnění charakterizovaná anatomickou změnou ventilových přístrojů nebo velkých nádob. Existují kongenitální (které dítě má okamžitě při narození) a získané (vzniklé in vivo kvůli nemoci).

Stenóza aorty je jedním z typů změn ve ventilovém zařízení. Za přítomnosti této závady se ventily ventilu vzájemně slučují, což zabraňuje normálnímu toku krve.

V důsledku srůsty aorty během systoly (kontrakce) krev z levého srdce srdce téměř nevstupuje do aorty, proto je sval (myokard) významně hypertrofován a levá komora je napnutá.

Stupně a stupně aortální stenózy

Existuje několik stupňů stenózy ústy aorty. Jsou určeny otevírací plochou ventilových letáků v době systoly a tlakovým rozdílem.

Pozor prosím: tlakový gradient - indikátor indikující tlakový rozdíl před ventilem a po něm. Určeno ultrazvukem nebo srdeční katetrizací.

Závažnost stenózy aorty:

 • Stupeň (menší stenóza) - otevření ventilu nejméně 1,2 cm2 a gradient je od 10 do 35 mm Hg.
 • Stupeň II (střední stenóza) - plocha ventilového otvoru je 1,2-0,75 cm2 s tlakovým gradientem 36 až 65 mm Hg.
 • Úroveň III (těžká stenóza) - velikost otvoru ventilu nepřesahuje 0,74 cm2 a gradient je větší než 65 mm Hg.
 • IVdegree (kritická stenóza) - zúžení je 0,5 - 0,7 cm 2, tlakový gradient je vyšší než 80 mm Hg.

Rovněž stojí za to věnovat pozornost stadiím vývoje stenózy, každá z nich má určité příznaky, které pomáhají stanovit nejpřesnější diagnózu.

4 fáze aortální stenózy:

 • Kompenzace je asymptomatické období. Srdce se vyrovná s nárůstem zatížení a příznaky se nemusí objevit po několik desetiletí.
 • Subkompenzační příznaky - objevují se první příznaky, zejména během těžké fyzické námahy, zejména těch, které jsou neobvyklé pro pacienta.
 • Dekompenzace - závažné a závažné srdeční selhání. Symptomy se objevují nejen po menších zátěžích, ale i v klidu.
 • Terminál - kvůli komplikacím a katastrofickým změnám srdce a orgánů dochází ke smrti.

Příčiny aortální stenózy, rizikové faktory

Tato získaná vada je nejčastější u starších pacientů (u každých 10 pacientů). Více než 80% stenózy se vyskytuje v důsledku změny věku v klecích arteriální klapky (kalení) a 10% případů je způsobeno revmatickými onemocněními. Rizikovým faktorem je také přítomnost takové vrozené vývojové anomálie jako bikuspidální aortální chlopně, která způsobuje stenózu u třetiny pacientů s touto funkcí.

Samostatnou roli hrají dědičnost, špatné návyky, zvýšené hladiny cholesterolu v krvi a arteriální hypertenze.

Symptomy onemocnění

Symptomatologie onemocnění závisí na tom, jak zúžený aortální otvor, tedy stupeň onemocnění.

Stupeň aortální stenózy

Pro tuto fázi onemocnění se vyznačuje poměrně dlouhý asymptomatický průběh (více než 10 let). Nejčastěji se patologie objevuje při vyšetřeních zaměřených na zjištění dalších onemocnění nebo při průchodu lékařských vyšetření. Po zjištění stenózy pacienta je kardiolog zařazen do dispenzární kontroly, která s pomocí pravidelných kardiologických vyšetření (EchoCG) může sledovat vývoj onemocnění a předepisovat léčbu včas a zabránit vzniku komplikací.

Během času dojde k dechu, během fyzického cvičení se zvyšuje únava. Objeví se první známky srdečního selhání.

Symptomy stupně aortální stenózy II

Když onemocnění přechází na druhou úroveň, během fyzické práce může dojít k závratě, krátkodobé ztrátě vědomí a nárazové angíně (bolesti za hrudní kůží, "angina pectoris"). Noční dyspnoe je také možné, a ve vážných případech se objevují záchvaty srdečního astmatu a plicního edému.

III stupeň

Symptomatologie roste a znepokojuje se nejen při vyjádření zátěže, ale i v klidu. Výrazně omezený odtok krve levé komory vyvolává zvýšení nejen intrakardiálního tlaku, ale také tlaku v plicních cévách. Existuje udušení a další záchvaty srdeční astma jsou trvalé.

IV stupeň aortální stenózy

Vzhledem k tomu, že se zvyšuje hypertrofie srdečních komor, zvyšuje se stagnace krve v jiných cévách: játra, plíce, ledviny, svaly. Plicní edém, který je pro pacienty ohrožující život, edém srdce (dolní končetiny), ascites (břišní edém), bolest v hypochondriu vpravo, jsou stále častější.

Důležité: Pokud zaznamenáte výše uvedené příznaky, obraťte se na svého kardiologa.

Komplikace

Stenóza aorty při absenci správné léčby vede ke srdečnímu selhání. Rostou postupně, a to kvůli tomu, že levá komora se stává stále obtížnějším "krkem" do aorty. V budoucnu je myokard stále obtížnější zvládat rostoucí zátěž, která může nejprve způsobit atrofii levé komory, a pak budou podobné procesy pozorovány ve svalu srdce.

Stenóza aortální chlopně zvyšuje náchylnost endokardu k různým virům a bakteriím, které mohou způsobit endokarditidu.

Důležité: Před zahájením některých lékařských zákroků byste měli po konzultaci s lékařem učinit antibiotika k prevenci endokarditidy. Například to musí být provedeno před odstraněním zubu.

Diagnostika aortální stenózy

Obvykle začínají první podezření kardiologa po poslechu charakteristických patologických šelestů v srdci během auskultace. Dále jsou určeny další metody výzkumu pro potvrzení nebo vyloučení diagnózy.

Při diagnostice tohoto onemocnění se používají následující metody:

 • EKG - pomáhá získat představu o stavu srdce a konkrétně v tomto stavu ukazuje zvýšení levé komory.
 • Rentgenové vyšetření hrudníku - "ohraničuje" okraje srdce, což umožňuje pozorovat rozšíření dutin charakteristických pro stenózu, poskytuje informace o stavu plic, které také trpí srdečním selháním (často hromadí tekutinu)
 • EchoCG (ultrazvuk srdce) - pomocí této metody můžete nejen detekovat stenózu ventilu, ale také sledovat tok krve v srdci. Ultrazvuk je nejoblíbenější diagnostickou metodou díky svému maximálnímu informačnímu obsahu, je bezpečný a levný.
 • Srdeční katetrizace - do katétru se vstříkne síran barnatý (kontrastní činidla), který se vloží do krevního řečiště malým řezem ve femorální tepně; množství rentgenových paprsků umožňuje lékaři posoudit stav srdce, tlak.

Léčba stenózy aorty

Pokud máte diagnostiku aortální stenózy ve zdravotnické kartě, měli byste vyloučit sporty, těžké fyzické námahy, a to i v případě, že příznaky nezasahují do vašeho života. Nejméně jednou za rok musíte navštívit kardiologa, abyste zabránili progresi onemocnění a endokarditidy.

Konzervativní léčba

Tyto léky nezvětší zúžené otevření aorty, ale pomohou zlepšit krevní oběh a celkový stav srdce:

 1. Dopaminergní léky - Dopamin
 2. Diuretika (diuretika) - trifasy
 3. Vasodilatátory - nitroglycerin
 4. Antibiotika - Cephalexin

Pozor prosím: Všechny léky jsou užívány STRIKTLY podle pokynů lékaře a poté, co jste předepsali dávku, kterou potřebujete, což odpovídá stupni a stádiu onemocnění!

Operace stenózy aorty

Metoda chirurgické intervence je pro stenózu nejúčinnější. Operace musí být provedena před rozvojem selhání levé komory, jinak je pravděpodobnost komplikací vysoká.

Operace je indikována pro středně závažnou a závažnou stenózu nebo pro přítomnost klinických příznaků. Valvuloplastika (disekce adhezí a adhezí ve ventilech) se provádí s mírnou stenózou. Pokud je stenóza vyslovena, zvláště pokud je kombinována se selháním, vhodnější způsob léčby bude protetická náhrada poškozeného ventilu.

Prevence

Stenóza aorty je zabráněno prevencí onemocnění, jako je revmatismus, ateroskleróza, endokarditida a maximální eliminaci rizikových faktorů.

Speciální strava

Produkční léčba aortální stenózy není možná bez správné stravy.

Následující potraviny by měly být z výživy vyloučeny:

 • nadměrně pikantní, slané, uzené, mastné;
 • "Rychlé" jídlo - hamburgery, shawarma;
 • nápoje s plynem a dezerty obsahující barviva;
 • alkohol, kouření.

Musí být přítomen:

 • nízkotučné maso a ryby
 • mléčné výrobky
 • ovoce, zelenina, jejich šťávy
 • kaše

Pozor prosím: Přes stravu tělo potřebuje komplex vitamínů a minerálů. V této situaci bude nejlepším řešením syntetické vitamínové komplexy.

Charakteristiky průběhu aortální stenózy u dětí a těhotných žen

V počáteční fázi onemocnění se dítě chová stejným způsobem jako obvykle a rodiče často nechodí k lékaři. A drobné příznaky: mírná bledost, špatný sací reflex a častá regurgitace u kojenců nenavrhují myšlenku konzultovat kardiologa.

V dospívání je průběh stenózy podobný jako u dospělých.

Průběh těhotenství s aortální stenózou

Vzhledem k tomu, že těhotenství nutí srdce pracovat ve zvýšené míře, při závažné stenóze je potrat indikován kvůli vysoké pravděpodobnosti úmrtí matky a dítěte a riziko vrozené srdeční choroby u dítěte je více než 20%.

Jak v případě přerušení, tak v případě uchování těhotenství antibiotikum zabraňuje endokarditidě.

Natalia Tavaluk, lékařský posudek

4523 celkem zobrazení, 1 zhlédnutí dnes

Stenóza aorty

Stenóza aorty je zúžení aortálního otvoru ve ventilové oblasti, což brání odtoku krve z levé komory. Stenóza aorty ve fázi dekompenzace se projevuje závratě, mdlobou, únavou, dechovou nedostatečností, záchvaty anginy pectoris a udušením. V procesu diagnostiky aortální stenózy, EKG, echokardiografie, rentgenového vyšetření, ventrikulografie, aortografie, srdeční katetrizace jsou vzaty v úvahu. Při stenóze aorty se balonová valvuloplastika a náhrada aortální chlopně uchýlí; možnosti konzervativní léčby této vady jsou velmi omezené.

Stenóza aorty

Aortální stenóza nebo stenóza aortálního otvoru je charakterizována zúžením výtokového traktu v oblasti aortální poloviční chlopně, což ztěžuje systolické vyprázdnění levé komory a tlakový gradient mezi jeho komorou a aortou se prudce zvyšuje. Podíl aortální stenózy ve struktuře jiných srdečních vad představuje 20-25%. Stenóza aorty je u mužů 3-4 krát častěji než u žen. Izolovaná aortální stenóza v kardiologii je vzácná - v 1,5-2% případů; ve většině případů je tento defekt kombinován s jinými vadami chlopně - mitrální stenóza, aortální nedostatečnost atd.

Klasifikace aortální stenózy

Podle původu se rozlišuje vrozená (3-5,5%) a získaná stenóza aortální ústa. Vzhledem k lokalizaci patologického zúžení může být aortální stenóza subvalvulární (25-30%), supravalkulární (6-10%) a ventil (přibližně 60%).

Závažnost stenózy aorty je určena gradientem systolického tlaku mezi aortou a levou komorou, stejně jako oblast otevření ventilu. Při menší aortální stenóze stupně I je plocha clony od 1,6 do 1,2 cm2 (při rychlosti 2,5-3,5 cm2); gradient systolického tlaku je v rozmezí 10-35 mm Hg. st. Mírná aortální stenóza stupně II je indikována, když je oblast ventilového otvoru 1,2 až 0,75 cm2 a tlakový gradient je 36-65 mmHg. st. Závažná aortální stenóza stupně III je pozorována, když je oblast otevření ventilu menší než 0,74 cm2 a tlakový gradient se zvyšuje na více než 65 mm Hg. st.

V závislosti na stupni hemodynamických poruch se může aortální stenóza vyskytnout v kompenzovaném nebo dekompenzovaném (kritickém) klinickém variantu, a proto lze rozlišit 5 fází.

Stupeň I (úplná kompenzace). Stenóza aorty může být detekována pouze auskulturací, stupeň zúžení aorty je zanedbatelný. Pacienti potřebují dynamické sledování kardiologem; chirurgická léčba není indikována.

Stupeň II (selhání latentního srdečního selhání). Existují stížnosti na únavu, dušnost s mírnou námahou, závratě. Známky aortální stenózy se určují podle EKG a rentgenového záření, přičemž gradient tlaku je v rozmezí 36-65 mm Hg. Art., Který slouží jako indikace pro chirurgickou korekci defektu.

Stage III (relativní koronární nedostatečnost). Obvykle se zvyšuje dušnost, výskyt anginy pectoris, mdloby. Gradient systolického tlaku přesahuje 65 mm Hg. st. Chirurgická léčba aortální stenózy v tomto stadiu je možná a nutná.

Stupeň IV (závažné srdeční selhání). Narušený dýchavičností v klidu, noční záchvaty srdeční astma. Chirurgická korekce vady ve většině případů je již vyloučena; u některých pacientů je potenciálně možná kardiochirurgie, ale s menším účinkem.

V stupně (terminál). Srdcové selhání postupuje postupně, výrazně se vyskytuje dušnost a edémový syndrom. Léčba léků může dosáhnout pouze krátkodobého zlepšení; chirurgická korekce aortální stenózy je kontraindikována.

Příčiny aortální stenózy

Získaná stenóza aorty je nejčastěji způsobena revmatickými lézemi chlopní. V tomto případě jsou klapky ventilu deformovány, spojeny dohromady, zesílené a tuhé, což vede k zúžení ventilového kroužku. Příčinou získané stenózy aortálního otvoru mohou být také aortální ateroskleróza, kalcifikace aortální chlopně, infekční endokarditida, Pagetova nemoc, systémový lupus erythematosus, revmatoidní artritida a konečné selhání ledvin.

Vrozená stenóza aorty se vyskytuje při vrozené zúžení aortální nebo vývojové abnormality - bicuspidové aortální chlopně. Kongenitální onemocnění aortální chlopně se obvykle vyskytuje před věkem 30 let; získané - v pozdějším věku (obvykle po 60 letech). Zrychlit tvorbu aortální stenózy, kouření, hypercholesterolemie, arteriální hypertenze.

Hemodynamické poruchy aortální stenózy

Při stenóze aorty se objevují hrubé intracardiální a pak celkové hemodynamické poruchy. To je způsobeno obtížemi vyprazdňování dutiny levé komory, díky níž dochází k významnému zvýšení systolického tlakového gradientu mezi levé komorou a aortou, která může dosáhnout od 20 do 100 mm mm nebo více. st.

Funkce levé komory v podmínkách zvýšeného zatížení je doprovázena její hypertrofií, jejíž stupeň závisí na závažnosti zúžení aortálního otvoru a životnosti defektu. Kompenzační hypertrofie zajišťuje dlouhodobé uchování normálního srdečního výdeje, což brání rozvoj srdeční dekompenzace.

Při stenóze aorty však dochází k porušení koronární perfúze včas, což je spojeno se zvýšením end-diastolického tlaku v levé komoře a kompresí subendokardiálních cév hypertrofickým myokardiem. Proto se u pacientů s aortální stenózou objevují známky koronární nedostatečnosti dlouho před nástupem srdeční dekompenzace.

Vzhledem k poklesu kontraktilní schopnosti hypertrofované levé komory se velikost objemu mrtvice a ejekční frakce snižuje, což je doprovázeno dilatací myogenní levé komory, zvýšeným end-diastolickým tlakem a vývojem systolické dysfunkce levé komory. Na tomto pozadí se zvyšuje tlak v levé síni a plicní cirkulaci, tj. V arteriální plicní hypertenzi. Zároveň klinický obraz aortální stenózy může být zhoršen relativní nedostatečností mitrální chlopně ("mitralizace" poruchy aorty). Vysoký tlak v systému plicní tepny přirozeně vede k kompenzační hypertrofii pravé komory a následnému úplnému selhání srdce.

Symptomy aortální stenózy

Ve stádiu úplné kompenzace aortální stenózy pacienti dlouhodobě necítí výrazný nepohodlí. První projevy jsou spojeny se zúžením ústí aorty na přibližně 50% jejího lumenu a jsou charakterizovány nedostatkem dechu při fyzické námaze, únavě, svalové slabosti, pocitu palpitace.

Ve stádiu koronární nedostatečnosti, závratě, mdloby s rychlou změnou polohy těla, záchvaty anginy pectoris, paroxysmální (noční) dušnost, ve vážných případech - se objevují záchvaty srdeční astmatu a plicního edému. Prognosticky nepříznivá kombinace anginy se synkopálními stavy a zejména - srdeční astma.

Při vývoji nedostatečnosti pravé komory, edému se zaznamenává pocit těžkosti v pravém hypochondriu. Náhlá srdeční smrt v aortální stenóze se vyskytuje v 5-10% případů, zejména u starších lidí s těžkým zúžením ventilového otvoru. Komplikace aortální stenózy mohou být infekční endokarditida, poruchy ischemické cerebrální cirkulace, arytmie, AV blokáda, infarkt myokardu, gastrointestinální krvácení z dolní části zažívacího traktu.

Diagnostika aortální stenózy

Vzhled pacienta s aortální stenózou je charakterizován bledostí pokožky ("aortická bledost"), kvůli tendenci k periferním vazokonstrikčním reakcím; v pokročilých stádiích může nastat akrocyanóza. Periferní edém je detekován u těžké aortální stenózy. Když je perkus určován rozšířením hranic srdce doleva a dolů; palpace je posun apikálního impulsu, systolický třes v jugulární fossa.

Auskulární příznaky aortální stenózy jsou hrubé systolické šelest nad aortou a nad mitrální chlopní, tlumení tónů I a II na aortě. Tyto změny jsou také zaznamenány během phonocardiografie. Podle EKG jsou stanoveny známky hypertrofie levé komory, arytmií a někdy blokády.

V období dekompenzace na rentgenových snímcích se objevuje expanze stínu levé komory ve formě prodloužení oblouku levého obrysu srdce, charakteristické aortální konfigurace srdce, poststevní dilatace aorty, příznaky plicní hypertenze. Při echokardiografii je určeno zesílení aortálních ventilů, které omezují amplitudu pohybu ventilových letáků v systole, hypertrofii stěn levé komory.

Pro měření tlakového gradientu mezi levé komorou a aortou se vyšetřují dutiny srdce, což umožňuje nepřímo posoudit stupeň aortální stenózy. K detekci souběžné mitrální nedostatečnosti je nutná ventrikulografie. Aortografie a koronární angiografie se používají k diferenciální diagnostice aortální stenózy s aneuryzmou vzestupné aorty a onemocnění koronární arterie.

Léčba stenózy aorty

Všichni pacienti, včetně s asymptomatickou a plně kompenzovanou aortální stenózou by měl být pečlivě sledován kardiologem. Doporučuje se, aby měli echokardiografii každých 6-12 měsíců. Aby se zabránilo infekční endokarditidě, vyžaduje tento kontingent pacientů preventivní antibiotika před ošetřením zubů (léčba zubního kazu, extrakce zubů apod.) A další invazivní procedury. Těhotenské řízení u žen s aortální stenózou vyžaduje pečlivé sledování hemodynamických parametrů. Indikace pro ukončení těhotenství je závažný stupeň aortální stenózy nebo zvýšení známky srdečního selhání.

Léčba aortální stenózy je zaměřena na eliminaci arytmií, prevenci koronárních onemocnění, normalizace krevního tlaku a zpomalení progrese srdečního selhání.

Radikální chirurgická korekce aortální stenózy se projevuje při prvních klinických projevech vady - výskytu dechu, anginal bolest, synkopálních stavů. Pro tento účel lze použít balonovou valvuloplastiku - endovaskulární balonovou dilataci aortální stenózy. Tento postup je však často neúčinný a je doprovázen následnou rekurentní stenózou. Pro nepatrné změny v hrudních končetinách aortální chlopně (nejčastěji u dětí s vrozenými vadami) se používá otevřená chirurgická náhrada aortální chlopně (valvuloplastika). Při pediatrické srdeční chirurgii se Rossova operace často provádí, zahrnující transplantaci plicního ventilu do polohy aorty.

S příslušnými indikacemi se uchýlili k plastické nadklapannogo nebo subvalvulární stenóze aorty. Hlavní metodou léčby aortální stenózy je dnes protetická aortální ventil, ve kterém je postižený ventil zcela odstraněn a nahrazen mechanickou analogovou nebo xenogenní bioprotézou. Pacienti s umělou ventilem vyžadují celoživotní podávání antikoagulancií. V posledních letech byla provedena výměna perkutánní aortální chlopně.

Prognóza a prevence aortální stenózy

Stenóza aorty může být asymptomatická po mnoho let. Vzhled klinických příznaků významně zvyšuje riziko komplikací a úmrtnosti.

Hlavní, prognosticky významné příznaky jsou angina, mdloby, selhání levé komory - v tomto případě průměrná délka života nepřesáhne 2-5 let. Při včasné chirurgické léčbě stenózy aorty je 5leté přežití přibližně 85%, 10leté - přibližně 70%.

Opatření k prevenci aortální stenózy jsou omezena na prevenci revmatismu, aterosklerózy, infekční endokarditidy a dalších faktorů, které přispívají k jejímu vzniku. Pacienti s aortální stenózou podléhají klinickému vyšetření a pozorování kardiologa a revmatologa.

Co je nebezpečné stenóza aortální chlopně?

Stenóza aorty je onemocnění, které je definováno jako srdeční defekt. To je také nazýváno aortální stenóza. Je charakterizován zúžením odtokové nádoby, tj. Aorty levé komory, která se nachází v blízkosti aortální chlopně. To vede k tomu, že z levé komory je odtok krve obtížný a tlakový rozdíl mezi LV a aortou prudce stoupá. Co se stane v srdci touto chorobou?

Na cestě průtoku krve do systoly levé komory se nachází zúžený otvor aortální chlopně, což zvyšuje zatížení LV, což vede k hypertrofii. Pokud je zúžení velmi ostré, ne všechny krve jsou vyloučeny do aorty, určitá část zůstává v LV, což vede k jejímu rozšíření. Vzhledem k pomalému průtoku krve do aorty klesá systolický tlak v arteriu. Kontraktilní schopnost levé komory se snižuje, což vede ke stagnaci krve v plicním oběhu. To s sebou přináší dušnost a záchvaty srdečního astmatu. Je zřejmé, že takový stav představuje hrozbu pro lidské zdraví a život. Co způsobuje takové srdeční onemocnění?

Příčiny onemocnění

Zvažte nejběžnější důvody, proč se aortální stenóza vyvíjí.

 1. Revmatismus. Jedná se o komplikaci anginy. Revmatismus je nebezpečný, protože na srdečních ventilech mohou nastat cévní změny, což vede ke zúžení aortální chlopně. Kvůli takovým změnám jizev se povrch ventilů stává drsným, a proto se na něj snadno ukládají vápenaté soli, které mohou nezávisle způsobit stenózu aorty.
 1. Vrozená vada. To znamená, že dítě se již narodilo s vadou v aortální chlopni. To se nestává často, ale stále se to stane. Vrozená choroba aortální chlopně může být také vyjádřena jako bicuspidální aortální ventil. V dětství to nemusí mít žádné vážné následky, ale ve vyspělějším věku to může vést ke zúžení ventilu nebo jeho nedostatečnosti.
 2. Infekční endokarditida.
 3. Ateroskleróza aorty.

Hlavní příznaky

Symptomy aortální stenózy závisí do značné míry na stupni onemocnění, proto v této části budeme zvažovat klasifikaci onemocnění. Za prvé, existují tři stupně stenózy aortální chlopně.

 1. Menší stenóza.
 2. Střední stupeň
 3. Těžká stenóza.

Vymezíme pět dalších etap, které poskytnou důležité informace, i když se tato klasifikace nepoužívá velmi často.

 1. Plná kompenzace. V této fázi nejsou obvykle žádné stížnosti, ale samotná závada může být odhalena poslechem srdce. Ultrazvuk vykazuje mírný stupeň stenózy. V takovém stavu je nutné pouze pozorovat a opravovat doprovodnou patologii bez chirurgického zákroku.
 2. Skryté srdeční selhání. V této fázi dochází ke zvýšené únavě, dušnosti s fyzickou námahou, někdy i závratě. EKG a fluoroskopie mohou odhalit některé změny. Tato fáze může zahrnovat chirurgickou korekci defektu.
 1. Relativní koronární nedostatečnost. Existují případy, kdy je aortální stenóza doprovázena angínou, která se obvykle vyskytuje právě v této fázi. Zvýší se dechová dyspáda, někdy mdloby a mdloby jsou zaznamenány. Velmi důležitým bodem léčby stenózy aortální chlopně ve třetí fázi je chirurgická léčba. Pokud vám v tomto ohledu chybí správný okamžik, bude příliš pozdě nebo neúčinné chirurgicky zasáhnout.
 2. Těžké srdeční selhání. Stížnosti pacientů jsou velmi podobné těm, které byly popsány ve vztahu k předchozí fázi, i když jsou v této fázi výraznější. Existuje například také dechová slabost, ale začíná se cítit v klidu. Je také možné, aby se objevily noční záchvaty dušnosti. Chirurgickou léčbu již nelze provádět, i když existují případy, kdy je tato možnost stále možná, ale takové případy jsou přísně individuální.
 3. Terminálová fáze. V této fázi selhává srdeční selhání. Stav pacienta se zhoršuje kvůli syndromu edému a dušnosti. Léčba léků nepomáhá, zlepšení trvá jen krátkou dobu a nelze použít chirurgickou léčbu, protože v této fázi je vysoká operační mortalita. Vzhledem k tomu je jasné, že není možné přivést stav vašeho srdce do pátého stupně.

Je nutné rozpoznat stenózu aortální chlopně včas, provést vyšetření a zahájit léčbu onemocnění.

Diagnostické metody

Stenóza aorty je diagnostikována několika metodami, ale je třeba mít na paměti, že klinické projevy dlouhodobě chybí. Je důležité, aby pacient informoval lékaře o bolestech v hrudi, dýchání a dalších příznacích. Nejčastějšími projevy jsou:

 • záchvaty anginy;
 • synkopální stavy;
 • příznaky chronické nedostatečnosti.

Někdy se závada zjistí po smrti, která se náhle objevila. Vzácně, ale dochází k krvácení v zažívacím traktu. Existuje několik diagnostických metod, které pomáhají detekovat stenózu aorty.

 1. EKG Pomocí tohoto vyšetření byla zjištěna hypertrofie levé komory. Přítomnost arytmií, někdy i srdečních blokád, je také určena.
 2. Phonokardiografie. Zaznamenává změny jako hrubý systolický šelest nad aortu a ventil, stejně jako tlumení prvních tónů na aortě.
 3. Radiografy. Jsou užitečné v období dekompenzace, protože během tohoto období expanduje stín LV, který se projevuje ve formě prodlouženého oblouku levého srdečního obrysu. Ve stejném období se pozoruje aortální konfigurace srdce a příznaky plicní hypertenze.
 1. Echokardiografie. Odhaluje hypertrofii stěny LV, zhuštění aortální chlopně a další změny, které pomáhají detekovat stenózu aorty.
 2. Ozvučení dutin srdce. Je prováděna za účelem měření tlakového gradientu, který pomáhá určit stupeň stenózy.
 3. Ventrikulografie. Pomáhá identifikovat souběžnou mitrální nedostatečnost.
 4. Koronární angiografie a aortografie.

Léčba nemoci

Léčba aortální stenózy má své omezení. To platí zejména pro léčbu drog. Musí však být použita před protetiky aortální chlopně, stejně jako před balonovou valvuloplastikou. To zahrnuje použití následujících skupin léků:

Navíc je v tomto období velmi důležité léčba atrioventrikulárního bloku a fibrilace síní. Chirurgická intervence má vlastní ukazatele, které se týkají náhrady aortální chlopně v případě diagnostiky aortální stenózy:

 • asymptomatická aortální stenóza se závažnou a normální funkcí LV;
 • závažná stenóza, která se projevuje klinicky;
 • stenózy v kombinaci s dysfunkcí LV, zde také přidělujeme asymptomatickou stenózu.

Proč se doporučuje provést výměnu aortální chlopně? Protože tato metoda umožňuje zlepšit funkční třídu a přežití, stejně jako snížit počet komplikací a symptomů.

Rovněž může být provedena balonová valvuloplastika. Jeho účelem je snížit tlak nebo kontrakci s nárůstem aortálního otvoru. Dilatace balónu se provádí na pracovním orgánu pod fluoroskopií. Do otvoru ventilu je zasunut tenký válec. Pro rozšíření vývrtu se tento balón na konci nafoukne. Valvuloplastika se nepovažuje za takovou riskantní operaci, i když je pro pacienta ve stáří prováděna pouze dočasně.

Možné důsledky

Na začátku uvádíme seznam komplikací, které může s touto aortální stenózou přinést:

 • angina pectoris;
 • mdloby;
 • progresivní stenóza;
 • infekční endokarditida;
 • srdeční selhání;
 • hemolytická anémie.

Náhlá smrt se může stát. Objevuje se u 20% případů a u těch pacientů, u kterých je onemocnění doprovázeno výraznými klinickými projevy.

Prevence

Preventivní opatření jsou určena k prevenci aterosklerózy, revmatismu a dalších rizikových faktorů. Je velmi důležité neustále sledovat stav vašeho srdce a navštěvovat lékaře, pokud jde o odchylky od normy.

Nemůžeme argumentovat tím, že nemoc, o které diskutujeme, je opravdu život ohrožující. Proto, aby se prodloužil život, je nutné vést zdravý životní styl a pravidelně vyšetřovat lékaře.

Stenóza aortální chlopně: jak a proč se vyskytuje, příznaky, jak se léčit

Z tohoto článku se dozvíte: co je aortální stenóza, jaké jsou mechanismy jejího vývoje a příčiny jejího vzhledu. Symptomy a léčba onemocnění.

Stenóza aorty je patologické zúžení velké koronární cévy, skrze kterou vstupuje krev z levé komory do cévního systému (velkého oběhu).

Co se děje v patologii? Z různých důvodů (vrozené malformace, revmatismus, kalcifikace) se lumen aorty zužuje na výstupu komory (ve ventilové oblasti) a způsobuje to, že krev vniká do cévního systému. V důsledku toho se tlak v komoře komory zvyšuje, objem krevního efektu klesá a v průběhu času se objevují různé příznaky nedostatečného zásobení orgánů krví (rychlá únava, slabost).

Onemocnění je po delší dobu (desetiletí) naprosto asymptomatické a projevuje se až po zúžení lomu cévy o více než 50%. Výskyt příznaků srdečního selhání, anginy pectoris (typ koronárního onemocnění) a mdloby značně zhoršuje prognózu pacienta (délka života je snížena na 2 roky).

Patologie je nebezpečná z důvodu komplikací - dlouhodobá progresivní stenóza vede k nevratnému zvýšení komory (dilatace) levé komory. U pacientů s těžkými příznaky (po zúžení lomu cévy o více než 50%) se vyvinul srdeční astma, plicní edém, akutní infarkt myokardu, náhlá srdeční smrt bez zjevných příznaků stenózy (18%), zřídka fibrilace ventrikulární, ekvivalent srdeční zástavy.

Léčba stenózy aorty je zcela nemožné. Metody chirurgické léčby (ventilační protetika, dilatace lumenů pomocí dilatace balónkem) jsou indikovány po objevení prvních příznaků aortální kontrakce (dušnost s mírnou námahou, závratě). Ve většině případů je možné výrazně zlepšit prognózu (více než 10 let u 70% provozovaných). Klinické pozorování se provádí v jakýchkoli fázích života.

Klikněte na fotografii pro zvětšení

Kardiolog ošetřuje pacienty s aortální stenózou, kardiochirurgové provádějí chirurgickou korekci.

Podstata aortální stenózy

Slabé spojení velkého oběhu (krev z levé komory přes aortu vstupuje do všech orgánů) je trikuspidální aortální ventil v ústí cévy. Odhaluje to, že prochází částmi krve do cévního systému, kterou komora během kontrakce vytlačuje a zavírá, zabraňuje jim v pohybu. Na tomto místě se objevují charakteristické změny v cévních stěnách.

V patologii dochází k různým změnám v listu a tkáni aorty. Mohou to být jizvy, adheze, adheze pojivové tkáně, usazeniny vápenaté soli (kalení), aterosklerotické pláty, vrozené malformace ventilu.

Kvůli takovým změnám:

 • lumen plavidla se postupně zužuje;
 • ventilové stěny se stávají nepružnými, hustými;
 • nedostatečně otevřené a uzavřené;
 • krevní tlak v komoře se zvyšuje, což způsobuje hypertrofii (zhrubnutí svalové vrstvy) a dilatace (zvýšení objemu).

Výsledkem je nedostatek krevního zásobení všech orgánů a tkání.

Stenóza aorty může být:

 1. Přeplňovací ventil (od 6 do 10%).
 2. Subvalvulární (od 20 do 30%).
 3. Ventil (od 60%).

Všechny tři formy mohou být vrozené, pouze získané. Vzhledem k tomu, že forma ventilu je častější, mluvíme o aortální stenóze, obvykle se jedná o tuto formu onemocnění.

Patologie velmi vzácně (ve 2%) se objevuje jako nezávislá, nejčastěji se kombinuje s dalšími malformacemi (mitrální chlopně) a onemocněními kardiovaskulárního systému (ischemická choroba srdeční).

Aortální stenóza srdce: příčiny, příznaky a léčba

Stenóza aorty je patologický stav spočívající ve zúžení největší arteriální cévy vycházející ze srdce. Toto zúžení je pozorováno v oblasti ventilu, který odděluje aortu od srdce. Výsledek tohoto jevu je porušení normálního pohybu krve.

Onemocnění se může vyskytnout izolovaně, ale poměrně často se vyvíjí ve spojení s jinými nosologemi, například stenózou mitrální aorty, která jen zhoršuje již nepříznivou prognózu.

Aortální srdeční onemocnění s převahou stenózy u mužů a chlapců

Aortální srdeční onemocnění s převahou stenózy představuje čtvrtinu srdečních vad. Z neznámých důvodů trpí tato patologie třikrát častěji mužská polovina populace. S rostoucím věkem se také zvyšuje procento pacientů s popsanou nemocí.

Atentická stenóza u dětí je pozorována u všech čtyř dětí z tisíce dětí, což také postihuje chlapce častěji. Onemocnění se může projevit již v prvních dnech po porodu za předpokladu, že otevření ústí aorty je méně než půl centimetru. Nicméně, hlavně příznaky se vyvíjejí pomalu, během několika desetiletí.

Příčiny vrozené stenózy aorty

Když mluvíme o příčinách aortální stenózy, je třeba si uvědomit, že tato nemoc je známa v několika odrůdách. Ve vztahu k rozvoji každého z nich budou jejich viníci. Jinými slovy, v tomto případě existuje vztah mezi příčinou a druhem. Proto je třeba prověřit provokující faktory popsané nemoci ve spojení s klasifikací onemocnění.

Při zohlednění takového kritéria jako je původ choroby odborníci rozlišují dva druhy patologie, které jsou zvažovány.

První z nich je vrozená aortální stenóza. Četnost výskytu je poměrně malá a pohybuje se v rozmezí od 3 do 5,5% všech případů. Co se nedá říct o druhém typu onemocnění, které se týká všech ostatních epizod - získané aortální stenózy. Jméno obou možností hovoří samo za sebe: s jednou osobou se rodí, další získá po narození. Příčiny vývoje se budou lišit.

Zejména patologické stavy, které způsobují vrozenou stenózu aorty, zahrnují onemocnění, která vznikla v první třetině těhotenství. Může se jednat o jizvu vytvořenou pod aortální chlopní nebo o vláknitý film, který se na ní objeví. Nejčastěji se jedná o anomálie samotného ventilu, například když je přidělen nebo dokonce jedna klapka namísto tří.

Výskyty těchto změn se mohou objevit ihned po narození. Nejpravděpodobnější je ale postupné zhoršování krevního oběhu s příznaky nástupu příznaků asi o 30 let.

Získaná degenerativní stenóza aorty

Získaná stenóza aorty je výsledkem jakékoli systémové, infekční nebo metabolické choroby.

Například metabolická onemocnění, která mohou způsobit patologii, zahrnují notoricky známý diabetes mellitus, stejně jako chronické onemocnění ledvin a aterosklerózu. Tyto stavy způsobují změny ve svalové vrstvě a sedimentaci vápníku v ústech aorty, kvůli které zesílí stěna a ztrácí pružnost. Klapky jsou v tomto případě mírně ovlivněny a samotná aorta má tvar přesýpacích hodin. Tento vývoj se objevuje u starších osob a je často označován jako degenerativní aortální stenóza.

Z infekčních onemocnění, které vedou nakonec ke zvažované stenose, je možné rozlišit kostní léze ve formě deformace osteitidy a infekční endokarditidy.

Mikroorganismy, které se šíří po těle, jsou uloženy v srdcových komorách a množí zde kolonie. Později se vytvoří kryt spojovacího tkaniva. Na klapkách ventilu tedy dochází k růstu. Z tohoto důvodu jsou samotné dveře tlusté a mohou dokonce růst společně.

Vývoj reumatické stenózy aorty

Pod vlivem systémových onemocnění, které porušují imunitní systém, dochází k rozvoji tzv. Revmatické aortální stenózy.

Zejména s revmatismem nebo lupus erythematosusem se na křižovatce aorty a srdce objevují nárůst pojivové tkáně. Přítomnost lomu nádoby se zužuje, je těžké, aby krev proudila z komory do ní. Následně dochází k ukládání vápníku, což vede k ještě většímu kontrakci a ztrátě elasticity ventilu.

Bez ohledu na příčiny, které vedly k zvažované patologii, je výsledek vždy totožný: kvůli narušenému průtoku krve se všechny orgány začínají nedostávat živin. To způsobuje vznik příznaků doprovázejících stenózu aorty.

Formy aortální stenózy

Zařazení popsaného patologického stavu může být z různých důvodů.

Typy choroby podle původu byly již zmíněny výše. Vedle nich je možné rozlišit formy onemocnění, které se určují na základě lokalizace zúžení aorty: z těchto důvodů je stenóza rozdělena na ventil (nejčastější), stejně jako ventil (nejmenší), ventil (nejvzácnější).

Na druhou stranu, nemoc může být klasifikována podle jeho závažnosti. Na tomto základě lékaři rozlišují tři stupně aortální stenózy, z nichž každá se vyznačuje úrovní vývoje anomálií chlopně.

Přidružení zvažovaného onemocnění k jednomu či druhému stupni závisí na závažnosti dvou hlavních rysů, z nichž jeden je tlakový rozdíl mezi aortou a srdcovou komorou, druhým je oblast clonového otvoru.

Současně existuje následující vztah: klinika je vyjádřena světlejší a terapie je obtížnější, tím větší je zúžení aorty.

Mírný (první) stupeň aortální stenózy

Stenóza aorty 1. stupně je v podstatě nejmenší mezi všemi možnými variantami průběhu daného patologického stavu a určitě má nejpříznivější výsledek.

Tento typ onemocnění lze diskutovat, když tlakový gradient nepřesáhne 10-35 mm Hg. Art. A oblast díry, aortální ventil je od 1,6 do 1,2 cm& # 178; (vzhledem k tomu, že normální hodnota je 2,5-3,5 cm& # 178;).

Jednoduše řečeno, jde o mírnou aortální stenózu, většinou se vyskytující bez přítomnosti jakýchkoli klinických projevů. U tohoto stupně není pacient označen ani jako malátnost.

To vše vysvětluje skutečnost, že takové případy jsou téměř vždy zcela náhodně odhaleny. Detekce tohoto onemocnění je možná pouze s pečlivou auskultací srdce, která umožňuje stanovit přítomnost specifických zvuků.

V této situaci není obvykle vyžadována žádná specifická léčba. Pokud lékař předepisuje určité léky, je to jen z profylaktických důvodů nebo při léčbě onemocnění, které způsobilo stenózu.

Střední (2.) stupeň aortální stenózy

Stenóza aorty v rozmezí 2 stupňů na rozdíl od předchozího nelze považovat za asymptomatickou. Velikost děr od 1,2 do 0,75 cm&rozdíl v tlaku je již 36-65 mm Hg. st. Na podobném pozadí se mohou rozvinout určité příznaky, které upozorňují na sebe a charakterizují zvažovanou patologii.

V klinické praxi se tento stupeň onemocnění také často označuje jako středně závažná aortální stenóza. Navíc, na základě projevů onemocnění, lékaři často nazývají tuto podmínku latentní srdeční selhání.

Mezi příznaky, které se objevují u pacienta trpícího tímto typem stenózy, se může objevit pocit únavy, který se někdy děje na pozadí mírného závratě. Často je navíc spojeno s dušností.

Pokud má pacient takový typ patologie, jako je mírná aortální stenóza, je obvykle diagnostikován onemocnění pomocí elektrokardiografie nebo rentgenového vyšetření, při kterém lze zaznamenat charakteristické bolestivé změny. Pomocí těchto studií lze identifikovat údaje, které mohou být základem pro chirurgickou léčbu.

Těžký (třetí) stupeň stenózy aortální chlopně

V tomto případě, když má pacient místo pro zúžení otvoru ventilu na hodnotu menší než 0,74 cm& # 178; a současně rozdíl v tlaku před ventilem a po dosažení vyšší než 65 mm Hg. st. Obvykle se mluví o třetím stupni aortální stenózy.

Charakteristická vlastnost uvažovaného patologického stavu bude poměrně jasná ve srovnání s předchozími klinickými příznaky. Stávající dušnost se zhoršuje a často vede k stavu bez vědomí nebo dokonce k krátkodobé ztrátě vědomí. Pocit onemocnění se zvyšuje. Získání intenzity závratě.

Při tomto stupni nemoci jsou symptomy aortální stenózy u pacientů doplněny výskytem anginy pectoris. Ten se vyvíjí v důsledku nedostatečné krevní náplně cév, které krmit svaly srdce.

Důležitým bodem v tomto případě je, že samotné srdeční tepny jsou zcela průchodné. Jinými slovy, příčina vyvinuté anginy není v ateroskleróze.

Průběh onemocnění ve formě třetího stupně je velmi závažná situace, která se v lékařském prostředí označuje jako těžká aortální stenóza. Běh se může dostat do situace, kdy spojování těžkých komplikací vede k smrti.

Závažná aortální stenóza se srdečním selháním

Vedle výše uvedených stupňů závažnosti uvažovaného patologického stavu v klinické medicíně existují pojmy týkající se dalších fází této nemoci.

Zejména v případě, že z jakéhokoli důvodu nebyly v třetím stádiu uvedené nemoci přijata vhodná opatření k potírání tohoto onemocnění, onemocnění začíná postupovat, nikoliv pomalu. Výsledkem je, že se u pacienta objevuje závažné srdeční selhání s aortální stenózou.

Symptomatologie patologie v této fázi je obecně stejná jako u předchozího, ale se zvláštností: těžká dušnost, která se vyskytuje i při mírném fyzickém namáhání, v tomto případě i udušení, které se vyskytují s určitou periodicitou, většinou v noci.

Vedle toho patologické procesy v aparátu srdce zahrnují vývoj poruch v normálním fungování jiných systémů a orgánů.

Pacient s diagnózou výrazné aortální stenózy si stěžuje na ospalost, snížený tlak a nepohodlí (až do bolesti) v hrudi. Bolest se také často vyskytuje ve správné oblasti před fininací, která je způsobena poruchou jaterního krvácení.

Léky předepsané ošetřujícím lékařem pro takový průběh onemocnění, které mohou výrazně zmírnit celkový stav. Nicméně chirurgická pomoc pacientům v tomto případě je kontraindikována, i když se někdy musí stále uchýlit.

Stenóza kritické aortální chlopně s edematózním syndromem

V lékařské praxi je také izolována kritická aortální stenóza. Ve skutečnosti se jedná o konečnou fázi zkoumané choroby. Léková terapie nepřináší žádný účinek. Díky tomu je možné dosáhnout jen malých zlepšení v krátké době.

Mezi stávajícími projevy pacienta se objeví edémový syndrom. Celkový stav je velmi vážný. Chirurgická léčba je absolutně kontraindikována kvůli vysoké pravděpodobnosti úmrtí během jejího provádění.

Všechna terapeutická opatření přijatá v předchozích fázích jsou určena k zabránění vzniku kritické stenózy aorty.

Symptomy stenózy aortální chlopně: klinický obraz

V počáteční fázi je popsaná nemoc téměř vždy asymptomatická. První menší patologické příznaky se objevují při druhém stupni nemoci.

Živý klinický obraz se odvíjí od okamžiku, kdy zúžení otevření aortální chlopně dosáhne třetího stupně závažnosti.

Objektivní příznaky stenózy aortální chlopně jsou vyšetřeny lékařem během vyšetření.

Patří mezi ně bledost kůže, která je důsledkem spasmu kapilár, které je způsobeno nedostatečným průtokem krve. Impuls je zpravidla pomalý, řídký a špatně naplněný.

Pocit na hrudi si můžete všimnout jejího třesu. Vyskytuje se kvůli turbulence krve, která vzniká, když prochází ze srdce do aorty skrze zúžený otvor.

Navíc stenóza aortální chlopně je charakterizována příznaky jako je srdeční šum a tišší než u zdravých lidí, zvuk uzavření aortálních chlopní. Když je oblast srdce poklepávána, je obvykle nemožné určit její nárůst, i když ve skutečnosti se stěna levé komory zahustí. V plicích se slyší vlhké drápy.

Diagnostika aortální stenózy

Diagnóza aortální stenózy může být provedena na základě symptomů onemocnění, stejně jako údaje z instrumentální vyšetření.

EKG je buď nezměněno, nebo ukazuje zvýšení levé srdeční frekvence, arytmie a vedení.

Zvýšení velikosti levé komory a atria je potvrzeno na echokardiogramu, který také umožňuje stanovit zhrubnutí chlopní a zúžení aortálního otvoru.

Je známo, že aortální stenóza srdce je charakterizována rozdílem v tlaku před a po aortální chlopni, který je určen dopplerovským skenem. Na rentgenovém snímku hrudníku se vyskytují známky stagnace v plicích, kalcifikace aortálního otvoru a jeho expanze nad místem stenózy.

Navíc může být pro diagnózu provedena koronární angiografie a srdeční katetrizace.

Léčba aortální stenózy u dětí a dospělých

U pacientů s aortální stenózou je léčba rozdělena na léky a chirurgii. To platí jak pro děti, tak pro dospělé.

Prvním je příjem léků různých skupin, aby se zmírnil stav. Zejména urychlit vylučování vody a snížit zátěž srdce může lékař předepsat diuretika. A zmírnit bolesti srdce - nitroglycerin nebo jiné vazodilatační látky.

Pro zlepšení výkonu srdce je předepisován dopamin nebo dobutamin. Aby se zabránilo infekční endokarditidě, dostává se pacientovi antibiotika.

Avšak v případě stenózy aortální chlopně se léčba nejlépe provádí chirurgickým zákrokem. To je nejúčinnější způsob, jak se vypořádat s onemocněním. Tato léčba je však nutná až do výskytu selhání levé komory. V opačném případě se násobí riziko operativních komplikací.

Na základě podobných úvah lékaři působí na stenózu aortální chlopně u dětí, a to i v prvních měsících života, pokud mají zúžení třetího stupně. Se zanedbatelnou stenózou je chirurgická péče odložena až do věku 18 let s povinnou každoroční návštěvou kardiologa, aby se časem zjistilo zhoršení stavu a zabránilo se progresi patologie a / nebo přidání komplikací.

Podstata operací pro odstranění stenózy je redukována na protetiku nebo na plast aortální chlopně s disekcí spálených částí.

Chirurgická léčba aortální mitrální stenózy

Léčba aortální mitrální stenózy se zásadně neliší od izolované aorty. To znamená, že převládající metoda je také chirurgická. V tomto případě se provádí mitrálně-aortální komise, ale disekce pouze jednoho z ventilů není účinná, protože při zachování zatížení levé komory.

Specifický typ zákroku určuje lékař a individuálně na základě věku a zdravotního stavu pacienta.

Prognostická diagnóza "aortální stenózy"

U stenózy aortální chlopně je prognóza natolik závažná, že tuto chorobu nezohledňuje. Při kombinaci s onemocněním s dalšími srdečními vadami je prognóza nežádoucí než izolovaný průběh onemocnění (příkladem takové kombinace je mitrální aortální stenóza).

Je třeba si uvědomit, že od počátku rozvinutého klinického obrazu tohoto patologického stavu je průměrná délka života bez terapeutických opatření 5 let. Proto je vhodné, aby návštěva lékaře nebyla odložena.

U pacientů s aortální stenózou je prognóza po úspěšné operaci významně zlepšena. V takovém případě se prodlužuje životnost o desítky let a existuje příležitost vést běžný každodenní a pracovní život.

Pinterest